Therapievormen

Tijdens het behandeltraject kunnen één of meerdere therapievormen aan bod komen. We passen de behandeling af op wat bij jou past, afhankelijk van de aard van de problemen, het doel van de therapie en jouw eigen mogelijkheden

Een behandeling die bij jou past!

Tijdens het behandeltraject kunnen één of meerdere therapievormen aan bod komen. We passen de behandeling af op wat bij jou past, afhankelijk van de aard van de problemen, het doel van de therapie en jouw eigen mogelijkheden. Veelal bestaat de therapie uit gesprekken, maar ook oefeningen, rollenspellen, opdrachten en spelvormen kunnen een belangrijke plaats innemen. Soms richt de therapie zich op meerdere personen tegelijk, in een groep of een gezin.

De volgende therapievormen passen bij mij als therapeut:

ACT

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een van de nieuwste vormen gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment).
ACT bestaat uit 6 verschillende processen/vaardigheden; acceptatie, defusie, het zelf, hier en nu, waarden en toegewijd handelen.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen, je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

ACT is effectief bij behandeling voor zowel psychische als lichamelijke klachten, zoals  een depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn. Er hoeft dus geen sprake te zijn van een diagnose om baat te hebben bij deze therapievorm.

Cognitieve gedragstherapie

Binnen cognitieve gedragstherapie wordt de nadruk op het cognitieve en/of op het gedrag gelegd. Binnen het cognitieve aspect wordt de aandacht vooral op de gedachten van de cliënt gericht. De cliënt heeft doorgaans iets waar hij/zij tegenaan loopt, waardoor therapie is gezocht. Er wordt dan nadrukkelijk gekeken naar hoe de gedachtepatronen zijn rondom hetgeen hij/zij tegenaan loopt. Daarna wordt getoetst aan de realiteit. Klopt het wat ik denk? Ook wordt gekeken naar wat het gevolg is van die gedachtepatronen, zodat men hier meer bewust van wordt. Vervolgens gaan we aan de slag met het aanleren van nieuwe, positieve gedachten. Dit leidt automatisch tot een verandering in het gedrag. Hierdoor zul je merken dat hetgeen je tegenaan loopt verminderd.

Bij dit laatste ligt de nadruk al meer op gedrag. Ook wordt aan de slag gegaan met het afleren van aangeleerd gedrag dat een negatief effect heeft. Hier wordt rekening gehouden met de invloed van het denken op het gedrag. Het gaat bij cognitieve gedragstherapie steeds om de koppeling tussen het denken en het gedrag. De grondleggers zijn Aaron Beck en Albert Ellis.

NLP

NLP staat voor NeuroLinguïstisch Progammeren. Het is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. De methode is in 3 delen te ontleden:

* Neuro; Het woord neuro is een afgeleide van neuron, dat zenuwcel betekent. NLP gaat ervan uit dat innerlijke ervaringen d.m.v. neurologische, oftewel zintuiglijke, processen worden beleefd. Alles wat men voelt, denkt en ervaart komt, volgens NLP, dus voort uit het zenuwstelsel.

* Linguïstisch; betekent taalkundig. D.m.v. tall structureert men volgens NLP de ervaringen, oftewel de neurologische processen. Uit deze ordening door taal ontstaat een systeem van ideeën, overtuigingen, herinneringen en verwachtingen.

* Programmeren; in NLP staat programmeren voor het reorganiseren van het eigen systeem.

Ervaringen die zich hebben vastgezet in dat systeem kunnen opnieuw worden georganiseerd en gelabeld. Deze nieuwe ‘programmering’ kan leiden tot een andere beleving van ervaringen en nieuwe mogelijkheden in de interactie met de omgeving.

Lichaamsgerichte therapie

Onder de koepelterm lichaamsgerichte therapie vallen veel verschillende soorten therapie. Het lichaam wordt als uitgangspunt genomen van het therapeutisch proces. Bij lichaamsgerichte therapie gaat men ervan uit dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Wanneer men voor lange tijd emotionele klachten heeft, komen die volgens de theorie van lichaamsgerichte therapie uiteindelijk via het lichaam tot uiting. Dit kan resulteren in lichamelijke klachten, zoals een gevoel van stress, een gespannen  houding, hoofdpijn, buikpijn, enz.

In lichaamsgerichte therapie wordt aandacht besteed aan een of meer van de lichaamskenmerken; lichaamshouding, beweging en innerlijke lichaamsbeleving. Er ontstaat een groter inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en geest. Doordat de cliënt aangemoedigd wordt deze lichamelijke beleving te uiten, ontstaat er een herstel van de harmonie tussen lichaam en geest. Hierdoor kan gewerkt worden aan de psychische klachten.

Systeemtherapie

We maken allemaal deel uit van een systeem. Het kunnen mensen zijn waar je een band mee hebt, of die je gewoon kent. Zoals thuis, op school of in ons werk. Met sommige mensen hebben we oppervlakkig contact, met anderen is de relatie intensiever of intiem. Binnen een sociaal systeem beïnvloeden mensen elkaar. Hoe je denkt, hoe je je voelt, hoe je je gedraagt en wat je verwachtingen zijn heeft zijn invloed op het contact met anderen. Dit zit ingewikkeld in elkaar en kan voor problemen zorgen. Denk bijvoorbeeld aan een ruzie tussen partners over de taakverdeling in huis. Of een kind dat ernstige gedragsproblemen op school laat zien, na een ernstige ziekte van zijn moeder. Hierdoor kan het zijn dat door de ernst of de duur het niet vol te houden is. Er kunnen klachten ontstaan. Binnen systeemtherapie is aandacht voor de wisselwerking met anderen. En er kan gekeken worden wie kan bijdragen aan het oplossen van de problemen.

Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie, is persoonsgericht en niet alleen symptoom of klachtgericht. Binnen clientgerichte therapie wordt vanuit een samenhang met de eigen situatie en geschiedenis de emoties, gedachten en gedrag verwerkt en wordt hier een plaats aan gegeven. Men leert zichzelf kennen, leert de eigen mogelijkheden benutten leert om te gaan met beperkingen. Hierdoor verdwijnen symptomen.

Het uitgangspunt is dat de mensen zelf kunnen kiezen en weten wat zij doen, denken en laten. Mensen worden geholpen de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken. De therapeut leeft niet wat de cliënt moet doen, maar de cliënt ontdekt zelf wat hij wil en kan. De therapeut is de begeleider van een ontwikkelingsproces van de cliënt. Er worden blokkades opgeheven en mogelijkheden en voorkeuren ontdekt. Cliënten spreken in cliëntgerichte therapie vaak van ‘zichzelf worden’. Grondlegger is Carl Rogers.

Ervaringen van anderen

“Een jaar geleden startte ik een traject bij Groeipunt. Door middel van een aantal fijne gesprekken, gericht op zelfreflectie en zelfkennis, heb ik belangrijke inzichten gekregen in mijn doen en laten. Dit heeft me geholpen een aantal kleine stapjes te zetten waardoor ik grote veranderingen ervaar in de druk van alledaagse dingen. Ik vond je aanpak heel prettig en ongedwongen.”

“Ik heb sinds een paar maanden gesprekken met Marion en ik had meteen een klik met haar. Daarnaast had ik er veel vertrouwen in. Marion geeft mij goede handvatten waar ik veel aan heb. Ze begrijpt mij en ziet mij als persoon. Niet als een van de velen. Ik kreeg onlangs een mooi compliment van mijn zus; je ziet er véél beter uit. Ja, ik ben blij met de gesprekken en boek vooruitgang.”

Bewust naar meer rust!

Neem contact op